تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

شرایط تنظیم صورتحساب بیمه ایران در خصوص دارو و لوازم مصرفی کلیه بیمه شدگان

شرایط تنظیم صورتحساب بیمه ایران در خصوص دارو و لوازم مصرفی کلیه بیمه شدگان


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۵
شماره: 358207/94
موضوع: شرایط تنظیم صورتحساب بیمه ایران در خصوص دارو و لوازم مصرفی کلیه بیمه شدگان
زمان اجرا: از تاریخ 15/05/1394
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 

ضمن تشکر از همکاری با این شرکت با توجه به اینکه در برخی موارد مشاهده گردیده که برخی از لوازم و داروهای مصرفی از بیمه شدگان این شرکت اخذ می گردد، خواهشمند است مقرر فرمائید شرایط ذیل در تنظیم صورتحساب مدنظر قرار گیرد: 
1.داروهای مصرفی در طول مدت بستری اعم از داخلی، خارجی با تجویز پزشک معالج یا مشاور در تعهد این شرکت می باشد. 
2.تجهیزات و لوازم مصرفی در طول مدت بستری به جز لوازم بهداشتی در تعهد این شرکت می باشد. 

شماره شناسه: 7236927
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
ذاکری نژاد، دکتر یاوری
رونوشت: