تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

سقف ریالی پذیرش نسخ مربوط به هزینه های دندانپزشکی در هر ماه

سقف ریالی پذیرش نسخ مربوط به هزینه های دندانپزشکی در هر ماه


تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۰
شماره: 706762/90
موضوع: سقف ریالی پذیرش نسخ مربوط به هزینه های دندانپزشکی در هر ماه
زمان اجرا: از تاریخ 20/10/1390
مخاطبین: دندانپزشکان عمومی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
باسلام و احترام 
ضمن تشکر از همکاری با این شرکت، به استحضار می رساند از تاریخ 01/11/1390 سقف ریالی پذیرش نسخ مربوط به هزینه های دندانپزشکی بیمه شدگان وزات آموزش و پرورش مبلغ 000ر000ر50 ریال در ماه تعیین می گردد. خواهشمند است مقرر فرمائید از پذیرش مازاد بر سقف مذکور خودداری گردد.
شماره شناسه: 3085438
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: