ساختمان ستادی سعدی شماره 2

ساختمان ستادی سعدی شماره 2


آدرس:خ سعدی شمالی، نرسیده به چهارراه مخبر الدوله - کدپستی: 1146633341
تلفن:9 - 33970242
واحدهای مستقر :
  • معاونت اجرائی بیمه های اشخاص(درمان)
  • معاونت اجرائی بیمه های اتومبیل (دیه)