رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

مدیر واحد : محسن پورکیانی

تلفن: 86711161-86711164
نمابر: 86092012
پست الکترونیک: iad@iraninsurance.ir