اصطلاحات بیمه ای

دستورالعمل پوشش بیمه سرقت با شکست حرز طرح جامع اصناف

دستورالعمل پوشش بیمه سرقت با شکست حرز طرح جامع اصناف


در راستای اهداف متعالی شرکت و ارائه طرح های نوین و نظر به گسترش نفوذ بازار بیمه و تامین نیاز بیمه ای بالاخص در بخش ریسک سرقت که مورد نیاز صنوف مختلف می باشد ارائه پوشش خطر سرقت اموال واحدهای صنفی شامل موجودی، محتویات و تجهیزات کارگاهی این اقشار در دستور کار قرار گرفت که تحت شرایط ذیل و ارزیابی دقیق ریسک قابل ارائه خواهد بود:

 • قبل از صدور بیمه نامه محل مورد بیمه می بایست توسط کارشناس شرکت مورد بازدید قرار گرفته و در گزارش تنظیمی وضعیت مراقبت از محل و حفاظ دیوارها و درب ها و پنجره ها و سیستم های ایمنی سرقت مورد توجه قرار گیرد. 
  تبصره : در مواردی که قرارداد بیمه نامه بصورت گروهی با اتحادیه و یا صنف منعقد می گردد تائید اتحادیه یا صنف مربوطه صحه ای بر وضعیت مطلوب ریسک بوده و به جهت توزیع در قانون اعداد بزرگ نیازی به بازدید مورد بیمه نمی باشد.
 • کلیه اجناس و دستگاههایی که تحت پوشش سرقت قرار خواهد گرفت باید به رویت کارشناس برسد.
 • مشخصات دقیق محتویات و دستگاهها از نظر شماره سریال و یا هرگونه  مشخصه خاص دقیقاً در برگ پیشنهاد درج و در بیمه نامه و یا لیست ضمیمه بیمه نامه قید گردیده و به تائید واحد صادر کننده بیمه نامه برسد.
 • پوشش خطر سرقت موجودیها به شرط اثبات میزان موجودی واظهار دفاتر مالی برقرار خواهد شد.
 • فرانشیز سرقت مطابق شرایط حاکم بر بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع اصناف معادل 10 درصدمبلغ خسارت حداقل 300.000 ریال می باشد.
 • بیمه نامه با شکست حرز دارای شرایط مخصوص می باشد ( فرم 38 آ ) که در قسمت ذیل توضیحات به پیوست بودن شرایط بیمه سرقت اشاره گردیده و به همراه بیمه نامه تحویل بیمه گذار گردد.
 • از پوشش بیمه اشیاء قیمتی و عتیقه با توجه به ماده 30 از فصل شرایط عمومی بیمه نامه اکیداً خودداری و در موارد خاص نحوه قیمت گذاری آنها نیز می بایست از طرف بیمه گذار اعلام گردد.
 • در صورت لزوم از کلیه وسائل تحت پوشش سرقت عکس رنگی و فیلم ویدئوئی تهیه شود.
 • اظهار نظر در خصوص پوشش خطر سرقت توسط نمایندگان ( موارد خاصی که اختیار داده شده است) انجام پذیرفته و در سایر موارد می بایست با موافقت مقام ذی صلاح انجام گردد.
 • به هنگام رسیدگی به خسارت به استثنائات شرایط مذکور توجه گردد.
 • جهت تکمیل پرونده خسارت نیاز به تهیه عکس از مواضع آسیب دیده محل مورد بیمه و اجناس و دستگاهها و تجهیزات آسیب دیده می باشد.
 • بیمه گذار می بایست وقوع سرقت را به مقامات انتظامی – اداره آگاهی و قضائی با ذکر زمان وقوع حادثه و ارائه لیست و مشخصات اشیاء سرقت شده اعلام و سوابق را جهت تکمیل پرونده به شرکت بیمه ارائه نماید.
 • کارشناس شرکت از محل مورد بیمه بازدید بعمل آورده و در صورت نیاز از کارشناس تحقیق شرکت نیز استفاده گردد.
 • پس از محرز شدن وقوع سرقت طبق شرایط مندرج در بیمه نامه و شرایط مخصوص بیمه سرقت ( فرم ن 138 ) خسارت رسیدگی و پرداخت خواهد گردید.
 • صرفاً خسارت وارده به اموال تحت پوشش سرقت اعم از آسیب دیده و یا سرقت شده مورد تعهد بیمه گر می باشد و خسارت وارده به ساختمان و سایر اموال خارج از لیست تحت پوشش سرقت مورد تعهد شرکت بیمه نمی باشد. 

  بدیهی است پس از پرداخت خسارت طی نامه ای مراتب به اداره آگاهی مربوطه اعلام گردد و با توجه به اینکه خسارت اقلام مسروقه از طریقبیمه ایران جبران گردیده است لذا در صورت کشف اموال یا شناسایی سارق یا سارقین مراتب را به شرکت بیمه ایران اعلام نموده و ضمناً کلیه سوابق پرونده جهت پیگیری ریکاوری خسارت به مدیریت دفتر حقوقی ارسال گردد.