تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

دستورالعمل نحوه پرداخت تجهیزات پزشکی یکبار مصرف

دستورالعمل نحوه پرداخت تجهیزات پزشکی یکبار مصرف


تاریخ: 1395/07/27
شماره: 95/571593
موضوع: دستورالعمل نحوه پرداخت تجهیزات پزشکی یکبار مصرف
زمان اجرا: 1395/07/27
مخاطبین: بیمارستانها و مراکز جراحی محدود طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 8678238
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست