تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

دستورالعمل مراکز فیزیوتراپی

دستورالعمل مراکز فیزیوتراپی


تاریخ: 1394/12/04
شماره: 94/922989
موضوع: شرایط ارسال نسخ و رسیدگی
زمان اجرا: از تاریخ 1394/12/01
مخاطبین: مراکز فیزیوتراپی، بیمارستانها، مراکز جراحی محدود و درمانگاه های طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 7915470
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص، اداره کل مراجع درمانی

دکتر یاوری، دکتر سلطانی

رونوشت:
فایل پیوست