دریافت حق الزحمه دندانپزشکی طبق تعرفه بیمه ایران از والدین کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران

دریافت حق الزحمه دندانپزشکی طبق تعرفه بیمه ایران از والدین کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران


تاریخ: 1396/08/29
شماره: 96/675932
موضوع: دریافت حق الزحمه دندانپزشکی طبق تعرفه بیمه ایران از والدین کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران
زمان اجرا: 1396/08/29
مخاطبین: کلینیک های دندانپزشکی، مطب های دندانپزشکی و درمانگاه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 10038556
امضاءکنندگان:
رونوشت:
فایل پیوست