حوادث فردی و گروهی

حوادث فردی و گروهی


به زبان ساده، بیمه چه فایده هایی دارد ؟ بیمه، افزون بر رفع تشویش خاطر، دلهره و نگرانی از حوادث زیانبار احتمالی آینده، دارای خصلت تعاون و کمک به همنوع است.
از نظر فقهی، بیمه چه نوع معامله ای است؟ طبق فتوای حضرت امام خمینی(ره)، بیمه عقدی است مستقل و تمام اقسام آن صحیح.