تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

حق فنی نسخ داروئی

حق فنی نسخ داروئی


تاریخ: 1395/05/12
شماره: 95/359108
موضوع: حق فنی نسخ داروئی
زمان اجرا: از تاریخ 1395/05/01
مخاطبین: داروخانه های طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 8420805
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص- اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست