حضور پرشور مدیران و کارکنان بیمه ایران در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

حضور پرشور مدیران و کارکنان بیمه ایران در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ۱۳۹۸حضور پرشور مدیران و کارکنان بیمه ایران در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

حضور پرشور مدیران و کارکنان بیمه ایران در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

منبع خبر: روابط عمومی