اصطلاحات بیمه ای

جدول نرخ بیمه های ایرها

جدول نرخ بیمه های ایرها


حق بیمه مسافران عازم ایران از کلیه مناطق جهان (ایرها) بر حسب یورو
سن تا 12 سال 13 تا 65 سال 66 تا 70 سال 71 تا 80 سال 81 سال و بیشتر
مدت سفر
1-7 روز 5/2 5 5/7 10 20
8-15 روز 5 10 15 20 40
16-31 روز 6 12 18 24 48
32-45 روز 5/10 21 5/31 42 84
46-62 روز 5/12 25 5/37 50 100
63-92 روز 15 30 45 60 120
شش ماهه 30 60 90 120 240
یکساله 50 100 150 200 400