اصطلاحات بیمه ای

جدول ابطال بیمه نامه هواپیما

جدول ابطال بیمه نامه هواپیما


قابل اعمال به بیمه نامه های یکساله
1 ماهه 20% حق بیمه سالانه
2 ماهه 30% حق بیمه سالانه
3 ماهه 40% حق بیمه سالانه
4 ماهه 50% حق بیمه سالانه
5 ماهه 60% حق بیمه سالانه
6 ماهه 70% حق بیمه سالانه
7 ماهه 75% حق بیمه سالانه
8 ماهه 80% حق بیمه سالانه
9 ماهه 85% حق بیمه سالانه
بیش از 9 ماه معادل حق بیمهسالانه