اصطلاحات بیمه ای

توصیه‌های ایمنی در عملیات ساختمانی

توصیه‌های ایمنی در عملیات ساختمانی


 • رعایت نکات ایمنی و فنی توسط پیمانکاران مجری در مراحل مختلف عملیات ساختمانی و رفع خطر و خسارت از ساختمانها و تأسیسات مجاور خصوصاً در مراحل تخریب وگودبرداری با اجرای سازه نگهبان الزامیست.
 • اگر مجری گودبرداری را بصورت سنتی اجرا می‌نماید باقی گذاشتن خاک در 3 طرف پروژه و مهاربندی ساختمانها اجباریست.
 • اجرای زهکشی در اطراف تصفیه‌خانه‌ها و تلمبه خانه‌ها جهت جلوگیری از نفوذ آبهای سطحی ضروری است.
 • عملیات خاکبرداری با ماشین باید به فاصله یک متر از دیوارهای مجاور متوقف گشته و مابقی آن بصورت دستی انجام شود.
 • شمع‌بندی دیوارهای مشرف به محل پی‌کنی باید به فاصله 2 متر به 2 متر انجام شود.
 • نصب علائم هشدار دهنده در مجاور گودبرداریها و روی دپوی مصالح الزامیست.
 • تمامی کارکنان باید به کفش و کلاه ایمنی مجهز باشند.
 • ایجاد فنس، توری سیمی یا نوار خطر در محلهای حفاری و نصب چراغ خطر چشمک‌زن و روشنائی درهنگام شب.
 • وجود امکانات اطفای حریق و کمکهای اولیه.
 • اجرای خاکریز در اطراف محلهای خاک‌برداری.
 • قبل از شروع تخریب جریان آب، برق و گاز با اطلاع و نظارت سازمانهای ذیربط قطع گردد و اطمینان حاصل شود که انجام امر به درستی تحقق یافته است.
 • از تخریب سریع و ناگهانی قسمتهائی از ساختمان که ممکن است باعث خرابی و ریختن ناگهانی سایر قسمتها گردد، جلوگیری شود.
 • از جمع شدن نخاله‌های ساختمانی در طبقات که ممکن است استحکام طبقات پائینتر را به خطر بیندازد، جلوگیری شود.
 • در زمان گودبرداری حضور مهندس ناظر ضرورت دارد.
 • با اجرا و نصب شمع با فونداسیون متناسب و حفظ سپر خاکی حداقل یک متر از دیوار ساختمانهای مجاور و معابر و ایجاد مهارهای ایمنی مناسب، پایداری و تقویت ساختمانهای مجاور با حضور مهندس ناظر تامین شود.
 • در زمانها و مراحل مختلف اجرای پروژه، مکانهائی که احتمال وقوع خطر ریزش دارند مورد بازرسی مجدد قرار گیرند.
 • از چیدن مصالح با ارتفاع بیش از 2 متر و اشغال بیش از یک سوم پیاده‌رو و همچنین پراکنده نمودن مصالح اجتناب شود.
 • از درختان واقع در حریم پیاده‌رو درمقابل ساختمان در دست احداث حفاظت شود. برای اینکار تنه این درختان را گونی‌پیچی نموده و از ریختن مصالح یا آب آغشته به مصالح در پای درختان خودداری شود.
 • رعایت نکات ایمنی در خیابان و پیاده‌رو و حصاربندی اطراف پروژه الزامیست.
 • تهیه نقشه سازه نگهبان جهت جلوگیری از ریزش ساختمانهای مجاور توسط مهندس ناظر الزامیست.