تورم ناشناخته و عدم ثبات اقتصادی مانع رشد بیمه های اعتباری در کشور

تورم ناشناخته و عدم ثبات اقتصادی مانع رشد بیمه های اعتباری در کشور


از زمانی که انسان خود را شناخت و بتدریج زندگی اجتماعی را برگزید، دادوستد کالا وخدمات درمیان آدمیان معمول شد و با پیمودن مراحل گوناگون تاریخی به دوران پیشرفته حاضر رسید .
بااین حال ، از ابتدا نیز دل مشغولی فروشندگان دستیابی به سود بوده وبا توسعه تجارت داخلی و بین المللی فروش اقساطی کالا وخدمات رواج یافت .از طرفی بانکها موسسات مالی واعتباری که اصلی ترین ومهم ترین منبع تامین کننده منابع مالی برای فعالیتهای تولیدی و بازرگانی می باشند با دغدغه برگشت اصلی سرمایه و به علاوه سود متعلقه مواجه شده اند وزمینه شکل گیری آن بیمه های اعتباری از اوایل قرن نوزدهم میلادی دراروپا شروع و رو به رشد نهاده و سپس در دیگر کشورها ،جای خود را بازکرده است به نحوی که امروزه کمترین فعالیت اقتصادی است که بدون منابع اعتباری فعالیت نماید ویا موسسه ای که به فروش نقدی کالا وخدمات اکتفا کند وفروش اعتباری واقساطی محصولاتش را به فراموشی بسپارد .اهمیت وضرورت انکار ناپذیر بازپرداخت به موقع اقساط کالا وخدمات به فروش رفته تا آنجا که فروشندگان به مثابه طلبکاران به بیمه های اعتباری شرکتهای بیمه بازرگانی روی آورده اند و با پرداخت حق بیمه وانتقال ریسک معاملاتشان به شرکتهای بیمه ، درصدد تامین امنیت فعالیتهای تجارتی خویش برآمده اند .
در صنعت بیمه ایران ،اگر چه در سالیان گذشته بیمه های اعتباری چندان فعال نبوده است وشاید رسیدن به وضع مطلوب دررشته یاد شده ،درسالهای آینده هم چندان دست یافتنی وآسان نباشد (بدلیل تورم افسار گسیخته پنهان وعدم ثبات اقتصادی)اما اصل بیمه های اعتباری را نمی توان منکر شد . بدیهی است بیمه های اعتباری درشرایط رونق اقتصاد وثبات اقتصادی پویا از اهمیت ویژه ای برخورد بوده ، و شرکتهای بیمه می توانند از آن بعنوان یک فرصت استفاده نمایند .