تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تمدید یک ماهه قرارداد آموزش و پرورش به استثناء دندانپزشکی و عینک

تمدید یک ماهه قرارداد آموزش و پرورش به استثناء دندانپزشکی و عینک


تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
شماره: 40460/93
موضوع: تمدید یک ماهه قرارداد آموزش و پرورش به استثناء دندانپزشکی و عینک
زمان اجرا: از تاریخ 01/02/1393 لغایت 31/02/1393
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران

باسلام و احترام 
به استحضار می رساند قرارداد بیمه درمان تکمیلی کارکنان محترم وزارت آموزش و پرورش به استثناءدندانپزشکی و عینک تمدید گردیده، خواهشمند است مقرر فرمائید بیمه شدگان مذکور تا تاریخ31/02/1393 با کارت ویژه درمان قبلی با همان شرایط، پذیرش گردند. با عنایت به عدم پوشش خدمات دندانپزشکی از مورخ 01/02/1393، ترتیبی اتخاذ فرمائید اسناد مربوط به دندانپزشکی فرهنگیان حداکثر تا تاریخ 20/02/1393 به این معاونت ارسال گردد. بدیهی است در صورت عدم ارسال به موقع اسناد مربوطه، مسئولیت آن بعهده مرکز خواهد بود. 

شماره شناسه: 5696084
امضاءکنندگان:

معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص
دکتر رنجپور، دکتر یاوری

رونوشت: