تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تمدید قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش سرپایی

تمدید قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش سرپایی


تاریخ: 1394/12/09
شماره: 94/936655
موضوع: تمدید قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش سرپایی
زمان اجرا: از تاریخ 1394/11/01 لغایت 1395/01/31
مخاطبین: بیمارستانها، مراکز جراحی محدود، درمانگاه ها، آزمایشگاه های طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 7931447
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص، اداره کل مراجع درمانی

ناظمی، دکتر یاوری

رونوشت:
فایل پیوست