سایت های مرتبط

سایت های مرتبط

تمدید قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش بستری و سرپایی

تمدید قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش بستری و سرپایی


تاریخ: 94/10/30
شماره: 94/820353
موضوع: تمدید قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش بستری و سرپایی
زمان اجرا: از تاریخ 1394/11/01 لغایت 1394/12/01
مخاطبین: کلیه مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 7793391
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص

رونوشت:
فایل پیوست