تمدید قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش بستری و سرپایی

تمدید قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش بستری و سرپاییتاریخ: 1394/09/09
شماره: 94/682340
موضوع: تمدید قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش بستری و سرپایی
زمان اجرا: از تاریخ 1394/09/01 لغایت 1394/10/30
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 7627865
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص، اداره کل مراجع درمانی

دکتر یاوری، دکتر سلطانی

رونوشت:
فایل پیوست