تعلیق مراکز فیزیوتراپی در بخش سرپایی با توجه به تغییر در نحوه پذیرش بیمه شدگان و بررسی عملکرد

تعلیق مراکز فیزیوتراپی در بخش سرپایی با توجه به تغییر در نحوه پذیرش بیمه شدگان و بررسی عملکردتاریخ: 1394/10/09
شماره: 94/757588
موضوع: تعلیق مراکز فیزیوتراپی در بخش سرپایی با توجه به تغییر در نحوه پذیرش بیمه شدگان و بررسی عملکرد
زمان اجرا: از تاریخ 94/10/15
مخاطبین: بیمارستانها، مراکز جراحی محدود و درمانگاه های طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران

ضمن تشکر از همکاری با این شرکت، با توجه به مفاد قرارداد فی مابین و تغییردر نحوه پذیرش بیمه شدگان و همچنین بررسی عملکرد مراکز فیزیوتراپی، قرارداد از تاریخ 15/10/1394 تا اطلاع ثانوی تعلیق می گردد. بدیهی است در صورت مراجعه بیمه شدگان هزینه های فیزیوتراپی انجام شده بصورت مستقیم توسط بیمه شده پرداخت و با ارائه اسناد مربوطه از طرف شعب بیمه ایران در وجه بیمه شده پرداخت می گردد. 

شماره شناسه: 7550300
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص- اداره کل مراجع درمانی

رونوشت: