تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه نوار عصب و عضله در تهران

تعرفه نوار عصب و عضله در تهران


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۰۲
شماره: 92/232920
موضوع: تعرفه نوار عصب و عضله در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1392 لغایت 01/03/1393
مخاطبین: مراجع درمانی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران در بخش سرپایی در تهران
ردیف تعداد اندام EMG NCV توام
1 یک اندام 000ر390 000ر281 000ر727
2 دو اندام 000ر413 000ر421 000ر003ر1
3 سه اندام 000ر460 000ر655 000ر312ر1
4 چهاراندام 000ر500 000ر749 000ر469ر1

 

شماره شناسه: 4758140
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: