تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه مورد عمل بیمه ایران جهت درمانهای ایمپلنت

تعرفه مورد عمل بیمه ایران جهت درمانهای ایمپلنت


تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۰۶
شماره: 91/245948
موضوع: تعرفه مورد عمل بیمه ایران جهت درمانهای ایمپلنت
زمان اجرا: از تاریخ 01/04/1391 لغایت 01/04/1392
مخاطبین: دندانپزشکان متخصص طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
ردیف نام خدمات مبلغ به ریال
1 حق العمل جراح جهت انجام یک واحد ایمپلنت 000ر150ر3
2 هزینه یک واحد Fixture طبق فاکتور تا سقف 000ر850ر2
3 هزینه یک واحد روکش متکی بر ایمپلنت 000ر960ر3
4 هزینه یک واحد Analoque، Abutment، Impression coping 000ر470ر2
 

 

شماره شناسه: 3558871
امضاءکنندگان:
مدیریت بیمه های اشخاص دکتر ریاحی فر،دکتر رنجپور
رونوشت: