تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه شرکت سهامی بیمه ایران جهت درمانهای جانبی ایمپلنت

تعرفه شرکت سهامی بیمه ایران جهت درمانهای جانبی ایمپلنت


تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۴
شماره: 91/977426
موضوع: تعرفه شرکت سهامی بیمه ایران جهت درمانهای جانبی ایمپلنت
زمان اجرا: از تاریخ 01/12/1391 لغایت 01/12/1392
مخاطبین: دندانپزشکان متخصص طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
ردیف نام خدمات مبلغ به ریال
1 Open sinus lift هر طرف 000ر200ر5
2 Close sinus lift هر طرف 000ر200ر1
3 (4/1 فک)Bone graft 000ر500ر1
4 (4/1 فک)Membrane 000ر500ر1
5 Gingival former (به ازای هر Fixture) 000ر440
6 Bone graft جهت آماده سازی فک پایین 000ر200ر5


نکته: هزینه مواد مصرفی، طبق فاکتور پرداخت می شود.

شماره شناسه: 4454748
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: