تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات Cone Beam CT)CBCT) در تهران

تعرفه خدمات Cone Beam CT)CBCT) در تهران


تاریخ: 1400/06/17
شماره: 1400/458236
موضوع: تعرفه خدمات Cone Beam CT)CBCT) در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1400/06/01 لغایت 1401/06/01
مخاطبین: مراکز رادیولوژی دهان، فک و صورت در تهران
شماره شناسه: 15150874
امضاءکنندگان:

معاونت خسارت بیمه های حوادث و درمان

      دکتر یاوری، دکتر خوشاوی

رونوشت:
فایل پیوست