تعرفه خدمات پاراکلینیک مورد توافق بیمه ایران در مراکز خصوصی در تهران

تعرفه خدمات پاراکلینیک مورد توافق بیمه ایران در مراکز خصوصی در تهرانتاریخ: 1397/03/09
شماره: 97/188588
موضوع: تعرفه خدمات پاراکلینیک مورد توافق بیمه ایران در مراکز خصوصی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1397/04/01 لغایت 1398/04/01
مخاطبین: مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه های طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 10700211
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص- اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست