تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات پاراکلینیک در مراکز خصوصی در تهران

تعرفه خدمات پاراکلینیک در مراکز خصوصی در تهران


تاریخ: 1396/05/03
شماره: 96/336837
موضوع: تعرفه خدمات پاراکلینیک در مراکز خصوصی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1396/04/01 لغایت 1397/04/01
مخاطبین: آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 9607440
امضاءکنندگان:

اداره کل مراجع درمانی

دکتر خوشاوی- دکتر سلطانی

رونوشت:
فایل پیوست