تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات پاراکلینیک در تهران

تعرفه خدمات پاراکلینیک در تهران


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷
شماره: 132550/94
موضوع: تعرفه خدمات پاراکلینیک در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1394 لغایت 01/03/1395
مخاطبین: مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
ردیف نام خدمات مبلغ به ریال
1 ضریب خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری(کدهای 7 و 8) کتاب ارزش نسبی 000ر160=k
2 ضریب خدمات MRI و CT SCAN (کد7) کتاب ارزش نسبی 000ر170=K

 

شماره شناسه: 6989000
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص ذاکری نژاد، دکتر یاوری
رونوشت: