تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات پاراکلینیک در بخش خصوصی

تعرفه خدمات پاراکلینیک در بخش خصوصی


تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵/۰۴
شماره: 91/324586
موضوع: تعرفه خدمات پاراکلینیک در بخش خصوصی
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1391 لغایت 01/03/1392
مخاطبین: مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه های طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
نوع خدمت تعرفه
MRI تعرفه بخش غیردولتی سال 1391
سی تی اسکن تعرفه بخش غیردولتی سال 1391
پزشکی هسته ای و سنجش تراکم استخوان تعرفه بخش غیردولتی سال 1391 با 10% تخفیف
رادیولوژی(آنالوگ، CR و DR) تعرفه بخش غیردولتی سال 1391 با 10% تخفیف
سونوگرافی تعرفه بخش غیردولتی سال 1391 با 5% تخفیف
آزمایشگاه تعرفه بخش غیردولتی سال 1391 با 5% تخفیف

 

شماره شناسه: 3683898
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: