تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات پاراکلینیک در بخش خصوصی

تعرفه خدمات پاراکلینیک در بخش خصوصی


تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۰۱
شماره: 90/218264
موضوع: تعرفه خدمات پاراکلینیک در بخش خصوصی
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1390 لغایت01/03/1391
مخاطبین: مراکز تصویر برداری و آزمایشگاهها طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
نوع خدمت تعرفه
MRI تعرفه بخش غیردولتی سال 1390
سی تی اسکن تعرفه بخش غیردولتی سال 1390
پزشکی هسته ای و سنجش تراکم استخوان تعرفه بخش غیردولتی سال 1390 با 5% تخفیف
رادیولوژی (آنالوگ، CR و DR) تعرفه بخش غیردولتی سال 1390 با 5% تخفیف
سونوگرافی تعرفه بخش غیردولتی سال 1390 با 5% تخفیف
آزمایشگاه تعرفه بخش غیردولتی سال 1390 با 5% تخفیف
 

 

شماره شناسه: 2519490
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرایی بیـــمه های اشــخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: