تعرفه خدمات مراکز فیزیوتراپی مورد توافق بیمه ایران در تهران

تعرفه خدمات مراکز فیزیوتراپی مورد توافق بیمه ایران در تهرانتاریخ: 1398/03/20
شماره: 98/230333
موضوع: تعرفه خدمات مراکز فیزیوتراپی مورد توافق بیمه ایران در تهران
زمان اجرا: 1398/04/01 لغایت 1399/04/01
مخاطبین: مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 12064483
امضاءکنندگان:

دکتر اناری، دکتر خوشاوی

رونوشت:
فایل پیوست