تعرفه خدمات مراکز فیزیوتراپی مورد توافق بیمه ایران در تهران

تعرفه خدمات مراکز فیزیوتراپی مورد توافق بیمه ایران در تهرانتاریخ: 1397/03/09
شماره: 97/188584
موضوع: تعرفه خدمات مراکز فیزیوتراپی مورد توافق بیمه ایران در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1397/04/01 لغایت 1398/04/01
مخاطبین: مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 10700322
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص- اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست