تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات مراکز فیزیوتراپی در تهران

تعرفه خدمات مراکز فیزیوتراپی در تهران


تاریخ: 1396/05/03
شماره: 96/336853
موضوع: تعرفه خدمات مراکز فیزیوتراپی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1396/04/01 لغایت 1397/04/01
مخاطبین: مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 9612020
امضاءکنندگان:

اداره کل مراجع درمانی

دکتر خوشاوی- دکتر سلطانی

رونوشت:
فایل پیوست
فایل پیوست