تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات فیزیوتراپی در تهران

تعرفه خدمات فیزیوتراپی در تهران


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷
شماره: 132537/94
موضوع: تعرفه خدمات فیزیوتراپی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1394 لغایت 01/03/1395
مخاطبین: مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
ردیف نام خدمات مبلغ به ریال
1 ضریب خدمات فیزیوتراپی 000ر150=K
 • کدهای مربوط به خدمات تحت پوشش فیزیوتراپی به شرح ذیل اعلام می گردد: 
  901680،901646،901645،901625،901620
   
 • کد 901680 صرفا در صورتی که به تنهایی (بدون سایر خدمات فیزیوتراپی)تجویز گردد، قابل پرداخت می باشد.
  توضیحات: 
  1-در خصوص کارکنان بیمه ایران، در صورتیکه پزشک معالج بیش از بیست جلسه فیزیوتراپی و بیش از دواندام تجویز کرده باشد باید به تائید پزشک معتمد برسد. 
  2- در خصوص سایر بیمه شدگان، در صورتیکه پزشک معالج بیش از ده جلسه و بیش از دواندام تجویز کرده باشد، باید به تائید پزشک معتمد برسد. 
  3- بیمار بایستی در هر جلسه فیزیوتراپی، پشت برگه بیمه را امضاء نماید.
شماره شناسه: 6988988
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص ذاکری نژاد، دکتر یاوری
رونوشت: