تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات فیزیوتراپی در تهران

تعرفه خدمات فیزیوتراپی در تهران


تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۰۲
شماره: 92/230200
موضوع: تعرفه خدمات فیزیوتراپی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1392 لغایت 01/03/1393
مخاطبین: مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
نام خدمت مبلغ به ریال
ضریب تعرفه فیزیوتراپی 600ر6=k
حداکثر K پرداختی برای هر عضو 20k
لیزردرمانی یک اندام 000ر105
لیزر درمانی دو اندام 000ر165
مگنت تراپی یک اندام 000ر95
مگنت تراپی دو اندام 000ر150
کمپرس سرد وگرم 4k اولتراسوند 5k
کشش مکانیکی 4k آموزش راه رفتن 5k
حمام پارافین 4k تمرینات درمانی 5k
مادون قرمز 4k ماسا‍ژ 5k
دیاترمی 4k یونتوفورزیس 5k
میکروویو 4k جریانات الکترونیکی 5k
ماورای بنفش 4k اینترفرنشیال 5k
کمپرس سرد وگرم - باز آموزی عصبی عضلانی 5k
الف) درخصوص کارکنان بیمه ایران در صورتیکه پزشک معالج بیش از بیست جلسه فیزیوتراپی و بیش ازدو اندام تجویزکرده باشد باید به تایید پزشک معتمد برسد. 
ب‌) درخصوص بیمه شدگان وزارت نیرو و سایر بیمه شدگان در صورتیکه پزشک معالج بیش از ده جلسه فیزیوتراپی و بیش از دو اندام تجویزکرده باشد باید به تایید پزشک معتمد برسد. 
پ) بیماربایستی در هر جلسه فیزیوتراپی، پشت برگه بیمه را امضا نماید. 
ت‌) استفاده از دو یا چند روش برای یک عضو، معادل 5k میباشد 
 

 

شماره شناسه: 4753172
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص دکتر رنجپور، دکتر یاوری
رونوشت: