تعرفه خدمات سرپایی مورد توافق بیمه ایران در مطب های عمومی در تهران

تعرفه خدمات سرپایی مورد توافق بیمه ایران در مطب های عمومی در تهرانتاریخ: 98/03/20
شماره: 98/230338
موضوع: تعرفه خدمات سرپایی مورد توافق بیمه ایران در مطب های عمومی در تهران
زمان اجرا: 1398/04/01 لغایت 1399/04/01
مخاطبین: پزشکان عمومی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 12004996
امضاءکنندگان:

دکتر اناری، دکتر خوشاوی

 

رونوشت:
فایل پیوست