تعرفه خدمات سرپایی مورد توافق بیمه ایران در مطب های عمومی در تهران

تعرفه خدمات سرپایی مورد توافق بیمه ایران در مطب های عمومی در تهرانتاریخ: 1397/03/09
شماره: 97/188567
موضوع: تعرفه خدمات سرپایی مورد توافق بیمه ایران در مطب های عمومی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1397/04/01 لغایت 1398/04/01
مخاطبین: پزشکان عمومی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 10700744
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص- اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست