تعرفه خدمات سرپایی مورد توافق بیمه ایران در مطب های تخصصی در تهران

تعرفه خدمات سرپایی مورد توافق بیمه ایران در مطب های تخصصی در تهرانتاریخ: 1398/03/20
شماره: 98/230343
موضوع: تعرفه خدمات سرپایی مورد توافق بیمه ایران در مطب های تخصصی در تهران
زمان اجرا: 1398/04/01 لغایت 1399/04/01
مخاطبین: پزشکان متخصص طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 12004920
امضاءکنندگان:

دکتر اناری، دکتر خوشاوی

رونوشت:
فایل پیوست