تعرفه خدمات سرپایی مورد توافق بیمه ایران در مطب های تخصصی در تهران

تعرفه خدمات سرپایی مورد توافق بیمه ایران در مطب های تخصصی در تهرانتاریخ: 1397/03/09
شماره: 97/188577
موضوع: تعرفه خدمات سرپایی مورد توافق بیمه ایران در مطب های تخصصی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1397/04/01 لغایت 1398/04/01
مخاطبین: پزشکان متخصص طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 10700708
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص- اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست