تعرفه خدمات سرپایی عمومی مورد توافق بیمه ایران در مراکز عمومی غیردولتی در تهران

تعرفه خدمات سرپایی عمومی مورد توافق بیمه ایران در مراکز عمومی غیردولتی در تهرانتاریخ: 1398/03/20
شماره: 98/230353
موضوع: تعرفه خدمات سرپایی عمومی مورد توافق بیمه ایران در مراکز عمومی غیردولتی در تهران
زمان اجرا: 1398/04/01 لغایت 1398/04/01
مخاطبین: درمانگاه های عمومی غیردولتی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 12004874
امضاءکنندگان:

دکتر اناری، دکتر خوشاوی

رونوشت:
فایل پیوست