تعرفه خدمات سرپایی عمومی مورد توافق بیمه ایران در مراکز عمومی غیردولتی در تهران

تعرفه خدمات سرپایی عمومی مورد توافق بیمه ایران در مراکز عمومی غیردولتی در تهرانتاریخ: 1397/03/09
شماره: 97/188560
موضوع: تعرفه خدمات سرپایی عمومی مورد توافق بیمه ایران در مراکز عمومی غیردولتی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1397/04/01 لغایت 1398/04/01
مخاطبین: درمانگاه های عمومی غیردولتی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 10700848
امضاءکنندگان:
رونوشت:
فایل پیوست