تعرفه خدمات سرپایی عمومی مورد توافق بیمه ایران در مراکز خیریه در تهران

تعرفه خدمات سرپایی عمومی مورد توافق بیمه ایران در مراکز خیریه در تهرانتاریخ: 98/230354
شماره: 1398/03/20
موضوع: تعرفه خدمات سرپایی عمومی مورد توافق بیمه ایران در مراکز خیریه در تهران
زمان اجرا: 1398/04/01 لغایت 1399/04/01
مخاطبین: درمانگاه های خیریه طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 12004638
امضاءکنندگان:

دکتر اناری، دکتر خوشاوی

 

رونوشت:
فایل پیوست