تعرفه خدمات سرپایی عمومی مورد توافق بیمه ایران در مراکز خیریه در تهران

تعرفه خدمات سرپایی عمومی مورد توافق بیمه ایران در مراکز خیریه در تهرانتاریخ: 1397/03/09
شماره: 97/188551
موضوع: تعرفه خدمات سرپایی عمومی مورد توافق بیمه ایران در مراکز خیریه در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1397/04/01 لغایت 1398/04/01
مخاطبین: درمانگاه های خیریه طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 10700937
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص- اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست