تعرفه خدمات سرپایی عمومی مورد توافق بیمه ایران در مراکز خصوصی در تهران

تعرفه خدمات سرپایی عمومی مورد توافق بیمه ایران در مراکز خصوصی در تهرانتاریخ: 98/230358
شماره: 1398/03/20
موضوع: تعرفه خدمات سرپایی عمومی مورد توافق بیمه ایران در مراکز خصوصی در تهران
زمان اجرا: 1398/04/01 لغایت 1399/04/01
مخاطبین: درمانگاه های خصوصی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 12004677
امضاءکنندگان:

دکتر اناری، دکتر خوشاوی

 

رونوشت:
فایل پیوست