تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات سرپایی عمومی در مراکز عمومی غیردولتی، خیریه و موسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در تهران

تعرفه خدمات سرپایی عمومی در مراکز عمومی غیردولتی، خیریه و موسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در تهران


تاریخ: 1396/05/03
شماره: 336768/96
موضوع: تعرفه خدمات سرپایی عمومی در مراکز عمومی غیردولتی، خیریه و موسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1396/04/01 لغایت 1397/04/01
مخاطبین: درمانگاه های عمومی غیردولتی و خیریه طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 9607308
امضاءکنندگان:

اداره کل مراجع درمانی

دکتر خوشاوی- دکتر سلطانی

رونوشت:
فایل پیوست
فایل پیوست