تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات سرپایی عمومی در مراکز خصوصی در تهران

تعرفه خدمات سرپایی عمومی در مراکز خصوصی در تهران


تاریخ: 96/5/3
شماره: 96/336730
موضوع: تعرفه خدمات سرپایی عمومی در مراکز خصوصی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1396/04/01 لغایت 1397/04/01
مخاطبین: درمانگاه های خصوصی طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 9607262
امضاءکنندگان:

دکتر خوشاوی- دکتر سلطانی

رونوشت:
فایل پیوست