تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات سرپایی عمومی در تهران

تعرفه خدمات سرپایی عمومی در تهران


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷
شماره: 132535/94
موضوع: تعرفه خدمات سرپایی عمومی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1394 لغایت 01/03/1395
مخاطبین: درمانگاه ها و پزشکان عمومی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
ردیف نام خدمات مبلغ به ریال
1 ویزیت پزشک عمومی 000ر190
2 ویزیت پزشک متخصص 000ر280
3 ویزیت پزشک فوق تخصص،روانپزشک و فلوشیپ 000ر340
4 ویزیت PHD پروانه دار 000ر180
5 ویزیت کارشناس ارشد پروانه دار 000ر150
6 ویزیت کارشناس پروانه دار 000ر130
7 ضریب حق العمل جراحی سرپایی 000ر320=k
8 ضریب خدمات بستری و سرپایی با خصوصیت کد(#) 000ر170=k
9 ضریب خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری(کدهای 7 و8 ) کتاب ارزش نسبی 000ر160=k
10 ضریب خدمات MRI و CT SCAN (کد7) کتاب ارزش نسبی 000ر170=k
11 ضریب خدمات فیزیوتراپی 000ر150=k
 • کدهای مربوط به خدمات تحت پوشش فیزیوتراپی به شرح ذیل اعلام می گردد: 
  901680،901646،901645،901625،901620
   
 • کد 901680 صرفا در صورتی که به تنهایی (بدون سایر خدمات فیزیوتراپی)تجویز گردد، قابل پرداخت می باشد.
    تبصره: 
  هزینه لوازم مصرفی بصورت جداگانه براساس فاکتور و لیست مصرفی قابل پرداخت می باشد.
  توضیحات: 
  1-در خصوص کارکنان بیمه ایران، در صورتیکه پزشک معالج بیش از بیست جلسه فیزیوتراپی و بیش از دواندام تجویز کرده باشد باید به تائید پزشک معتمد برسد. 
  2- در خصوص سایر بیمه شدگان، در صورتیکه پزشک معالج بیش از ده جلسه و بیش از دواندام تجویز کرده باشد، باید به تائید پزشک معتمد برسد. 
  3- بیمار بایستی در هر جلسه فیزیوتراپی، پشت برگه بیمه را امضاء نماید.
شماره شناسه: 6989076
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص ذاکری نژاد، دکتر یاوری
رونوشت: