تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات سرپایی در مطب های تخصصی در تهران

تعرفه خدمات سرپایی در مطب های تخصصی در تهران


تاریخ: 03/05/1396
شماره: 96/336734
موضوع: تعرفه خدمات سرپایی در مطب های تخصصی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1396/04/01 لغایت1397/04/01
مخاطبین: پزشکان متخصص طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 9607452
امضاءکنندگان:

اداره کل مراجع درمانی

دکتر خوشاوی- دکتر سلطانی

رونوشت:
فایل پیوست