تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات سرپایی در مطب های تخصصی در تهران

تعرفه خدمات سرپایی در مطب های تخصصی در تهران


تاریخ: 1395/03/30
شماره: 95/234088
موضوع: تعرفه خدمات سرپایی در مطب های تخصصی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1395/04/01 لغایت 1396/04/01
مخاطبین: پزشکان طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 8277570
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص، اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست