تعرفه ها و بخشنامه ها تعرفه ها و بخشنامه ها

تعرفه خدمات سرپایی در مطب های تخصصی در تهران

تعرفه خدمات سرپایی در مطب های تخصصی در تهران


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷
شماره: 132547/94
موضوع: تعرفه خدمات سرپایی در مطب های تخصصی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 01/03/1394 لغایت 01/03/1395
مخاطبین: پزشکان متخصص طرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه ایران
ردیف نام خدمات مبلغ به ریال
1 ویزیت پزشک متخصص 000ر300
2 ویزیت پزشک فوق تخصص، روانپزشک و فلوشیپ 000ر380
3 ویزیت پزشک فوق تخصص روانپزشکی 000ر410
4 ضریب حق العمل جراحی سرپایی 000ر360=k
5 ضریب خدمات بستری و سرپایی با خصوصیت کد(#) 000ر170=k

 

شماره شناسه: 6989091
امضاءکنندگان:
معاونت امور اجرائی بیمه های اشخاص ذاکری نژاد، دکتر یاوری
رونوشت: