تعرفه خدمات دندانپزشکی مورد توافق بیمه ایران در مراکز خصوصی در تهران

تعرفه خدمات دندانپزشکی مورد توافق بیمه ایران در مراکز خصوصی در تهرانتاریخ: 1397/05/23
شماره: 97/412243
موضوع: تعرفه خدمات دندانپزشکی مورد توافق بیمه ایران در مراکز خصوصی در تهران
زمان اجرا: از تاریخ 1397/06/01 لغایت 1398/06/01
مخاطبین: دندانپزشکان ودرمانگاه های خصوصی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه ایران
شماره شناسه: 10947556
امضاءکنندگان:

مدیریت بیمه های اشخاص- اداره کل مراجع درمانی

رونوشت:
فایل پیوست